EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Uitnodiging jaarvergadering 2017

Het bestuur van EVV nodigt bij dezen alle leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering.

Aan

De Leden van EVV

 

Beste sportvrienden,

Het bestuur nodigt jullie uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 23 oktober 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering 2016 d.d. 24 oktober 2016
 3. Jaarverslag door de secretaris (seizoen 2016-2017)
 4. Jaarverslag door de jeugdcommissie
 5. Jaarverslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing leden kascommissie
 8. Vaststelling van de contributies
 9. Vaststelling van de begroting
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend is de heer Paul Gulikers en deze stelt zich niet herkiesbaar. De penningmeester, de heer Wim van Twist, heeft onlangs aangegeven om gezondheidsredenen te stoppen. Op dit moment is er dus een vacature voor de functie van penningmeester en technische voetbalzaken. Het bestuur probeert deze vacatures op korte termijn in te vullen. Verder heeft de heer Jean Maasen zich gedurende het seizoen bedankt als bestuurslid. Het bestuur heeft in de personen van de heren Bart Vergoossen en Roel Pustjens twee nieuwe bestuursleden gevonden. Bart gaat zich bezighouden met de recreatieve seniorenelftallen en Roel gaat zich bezig houden met financiële zaken. Het bestuur stelt dan ook voor om beide heren als bestuurslid te benoemen.
 11. Mededelingen
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting door de voorzitter

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met sportgroeten,

Henk Delissen, secretaris

 

NB 1: Voor wat betreft de agendapunten 2, 3 en 4 dient u er rekening mee te houden dat bedoelde verslagen niet worden voorgelezen. De verslagen liggen in de bestuurskamer ter inzage.

NB 2: Voor wat betreft agendapunt 10. Eventuele kandidaatstellingen van leden, getekend door 5 stemgerechtigde leden, dienen uiterlijk 20 oktober 2017 bij het secretariaat te zijn ingediend.