EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Jaarvergadering 26 november

Het bestuur nodigt jullie uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Aan de leden van EVV

Beste sportvrienden,

De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 26 november 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering 2017 d.d. 23 oktober 2017
 3. Jaarverslag door de secretaris (seizoen 2017 – 2018)
 4. Jaarverslag door de jeugdcommissie
 5. Jaarverslag door de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing leden kascommissie
 8. Vaststelling van de contributies
 9. Vaststelling van de begroting
 10. Bestuursverkiezing. Zoals bekend is er een vacature voor wat betreft de functie van penningmeester. Het bestuur heeft de heer Rob Ruijters bereid gevonden om deze functie te gaan vervullen. Het bestuur stelt dan ook voor de heer Ruijters te benoemen. Aftredend zijn verder de heren Geert Hees, Frans Ritzen, Piet de Bont, Gerbert Lamerichs, Henri Nieling en Jos Sarkol. Iedereen stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt dan ook voor om bovengenoemde heren wederom te benoemen.
 11. Mededelingen en
  Huldiging jubilarissen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door de voorzitter

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met sportgroeten,

Henk Delissen

 

NB 1: Voor wat betreft de agendapunten 2, 3 en 4 dient u er rekening mee te houden dat bedoelde verslagen niet worden voorgelezen. De verslagen liggen in de bestuurskamer ter inzage.

NB 2: Voor wat betreft agendapunt 10. Eventuele kandidaatstellingen van leden, getekend door 5 stemgerechtigde leden, dienen uiterlijk 23 november 2018 bij het secretariaat te zijn ingediend.