EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
Nederland
0475 486065
Route

Hoofdsponsor

Subsponsor

Jaarvergadering EVV

Beste sportvrienden,

De nieuwe datum voor de jaarvergadering van EVV is vrijdag 13 december 2019. De jaarvergadering begint om 21.30 uur en wordt in de kantine gehouden.

In vergelijking met de eerder geplande vergadering is er een nieuw agendapunt toegevoegd en wel een wijziging van de statuten van EVV.  De wijzigingen hebben betrekking op een nieuwe verenigingsnaam namelijk EVV Echt in plaats van R.K. Echter Voetbal Vereniging (E.V.V.) en een toevoeging van een artikel betreffende de samenstelling van het bestuur dat vereist is op grond van de licentiereglementen van de KNVB. Verder zijn de statuten op een paar kleine punten geactualiseerd.

 

 

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 2018 d.d. 26-11-2018

3. Jaarverslag door de secretaris (seizoen 2018-2019)
4. Jaarverslag door de jeugdcommissie.
5. Jaarversalg door de penningmeesters.
6. Verslag van de kascommissie.
7. Verkiezing leden kascommissie.
8. Vaststelling van de contributie.
9. Vaststelling van de begroting.
10. Wijziging van de statuten (de concept statuten liggen in de bestuurskamer ter inzage – de wijzigingen zijn hierin aangegeven).
11. Bestuursverkiezing.
      Aftredend zijn de heren Roger van Meerveld en Henk Delissen. Roger van Meerveld stelt zich herkiesbaar maar houdt zich het recht voor om tussentijds zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Henk Delissen stelt zich niet herkiesbaar en er is dus een vacature voor wat betreft de functie van secretaris.
12. Huldiging jubilarissen.
13. Mededelingen.
14. Rondvraag
15. Sluiting door de voorzitter.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 Met sportgroeten,

 Henk Delissen

 

NB 1: Voor wat betreft de agendapunten 2, 3 en 4 dient u er rekening mee te houden dat bedoelde verslagen niet worden voorgelezen. De verslagen liggen in de bestuurskamer ter inzage.
         Voor de notulen van de jaarvergadering 2018 kunt ook hier klikken.
         Voor het jaarverslag van de secretaris (2018-2019) kunt ook hier klikken.
         

NB 2: Voor wat betreft agendapunt 11. Eventuele kandidaatstellingen van leden, getekend door 5 stemgerechtigde leden, dienen uiterlijk 7 december 2019 bij het secretariaat te zijn ingediend.